Familierecht 2017-04-25T01:15:45+00:00

Offerte aanvragen

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Contact

Lees meer

Familierecht

Huwelijksvoorwaarden/Partnerschapsvoorwaarden

Bent u voornemens om te huwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan verdient het aanbeveling om ruim van tevoren na te denken over de vraag of u wellicht huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden dient op te maken.

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan zònder vooraf huwelijksvoorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden op te maken, dan ontstaat er bij de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie automatisch een algehele gemeenschap van goederen tussen u en uw echtgenoot/partner. Dit betekent dat u in beginsel samen eigenaar wordt van alle bezittingen die voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap toebehoorden aan één van u beiden (bepaalde goederen kunnen uitgezonderd zijn van de gemeenschap van goederen; bijvoorbeeld goederen die aan u onder “uitsluitingsclausule” zijn geschonken of nagelaten). De schulden die één van u voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap reeds had zijn verhaalbaar op alle goederen die tot de (huwelijks)goederengemeenschap behoren (uw gezamenlijke bezit). Dit geldt ook voor schulden die daarna nog door u samen danwel één van u beiden worden aangegaan.

Door vooraf huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden (een contract) te maken voorkomt u dat de wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat.
Er is een scala van mogelijke regelingen die overeengekomen kunnen worden in het contract. Zo kunt u bewerkstelligen dat er wél een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Ook kunt u door middel van een verrekenbeding afspreken dat u in geval van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap en/of overlijden de waarde van bepaalde goederen met elkaar zult delen.

Indien u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijksvoorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden wilt opstellen of wijzigen is dit uiteraard ook mogelijk.

Zoals u merkt zijn de mogelijkheden groot. Wij informeren u graag verder in een persoonlijk gesprek.

Samenlevingscontract

Een samenwonend stel kan de vermogensrechtelijke gevolgen van het samenwonen schriftelijk vastleggen in een samenlevingscontract.
Hoewel het maken van een samenlevingscontract in het algemeen niet verplicht is, is het in veel gevallen wel verstandig om dat te doen. Soms is het hebben van een samenlevingscontract zelfs een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op bepaalde voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van recht op partnerpensioen, het uitoefenen van erfrechtelijke aanspraken of het benutten van bepaalde fiscale faciliteiten.

Testamenten

Op 1 januari 2003 zijn er grote wijzigingen aangebracht in het erfrecht.
Het is een misverstand om te denken dat het nieuwe erfrecht het maken van een testament in het algemeen overbodig maakt.

Voor gehuwden is de standaardregeling, zoals die in de wet is vastgelegd, lang niet in alle gevallen toereikend. Uw persoonlijke situatie kan aanleiding geven tot aanvulling of wijziging van de wettelijke regels in een testament. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer u of uw echtgenoot kinderen heeft uit een eerdere relatie. Voorts wanneer u wilt voorkomen dat uw zoon of dochter in geval van echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap uw nalatenschap moet delen met zijn of haar ex-partner (uitsluiten van “de koude kant”). Heeft u minderjarige kinderen, dan is het verstandig om door middel van een testament te voorzien in de voogdij over uw kinderen ingeval van uw (beider) overlijden.

Voor samenwoners kan een testament soms nodig zijn om de andere partner afdoende te beschermen tegen erfrechtelijke aanspraken van de familieleden van de partners.
Voor samenwoners met kinderen is het maken van een testament eigenlijk een “must”.
Anders dan voor gehuwden voorziet de wet namelijk niet in de verzorging van de langstlevende partner.

Veel alleenstaanden zullen een testament nodig hebben wanneer zij, naast of in de plaats van hun familieleden één of meer andere personen en/of goede doelen in hun nalatenschap willen laten delen.

In uw testament kunnen wij uiteraard ook uw wensen vastleggen met betrekking tot de afwikkeling van uw nalatenschap (aanwijzing van een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder) en uw wensen met betrekking tot uw uitvaart.

Estate-planning

Estate-planning is de overgang van uw vermogen naar de volgende generaties op de fiscaal meest gunstige wijze. De bestaande huwelijksvoorwaarden, testamenten, bezittingen en pensioenen e.d. worden nader bekeken. Aan de hand van die gegevens kan worden bepaald of een schenkingsplan zinvol is en of huwelijksvoorwaarden en/of testamenten dienen te worden aangepast of te worden opgemaakt.

Echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap/beëindiging samenwoning

Wij verzorgen de verdeling van de gemeenschappelijke goederen na echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en de beëindiging van de samenwoning. Betreft de verdeling één of meer onroerende zaken, dan is de tussenkomst van de notaris verplicht.
Bij het verbreken van uw relatie is het van belang dat u het eventueel tijdens de relatie opgemaakte testament en de mogelijke aanwijzing van elkaar als begunstigde van een levensverzekering kritisch bekijkt en zonodig laat aanpassen.

Verklaring van erfrecht

Is uw echtgenoot/partner of een familielid van u overleden en bent u erfgenaam in de nalatenschap, dan wordt er in veel gevallen door bepaalde instanties (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of de belastingdienst) op een zeker moment gevraagd om een “verklaring van erfrecht” te overleggen. In een verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn, wie de nalatenschap mag beheren en wie daarover kan beschikken. Een verklaring van erfrecht geven wij vanzelfsprekend niet zomaar af. Aan de afgifte van een verklaring van erfrecht gaan de nodige onderzoeken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Centraal Testamentregister (CTR) vooraf. Bovendien zullen wij alle erfgenamen vragen of zij de nalatenschap zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving willen aanvaarden, dan wel te verwerpen indien van meet af aan duidelijk is dat de nalatenschap negatief is. In veel gevallen stellen de erfgenamen er prijs op wanneer één van hen de nalatenschap afwikkelt op basis van een door ieder te verstrekken volmacht. Dergelijke boedelvolmachten verzorgen wij desgewenst voor u.

Afwikkeling nalatenschap

Uiteraard kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Zo verzorgen wij desgewenst voor u de aangifte voor het successierecht. Ook kunnen wij de verdeling van de nalatenschap voor u regelen of u behulpzaam zijn bij het opstellen van een rekening en verantwoording. Betreft de verdeling één of meer onroerende zaken, dan is de tussenkomst van de notaris verplicht.

Indien u nadere informatie wenst over de genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer mr. H.Chr. Schuurman.

mr. H. Chr. (Hans) Schuurman
Notaris /
Estate planner

tel: 0180 – 612399
e-mail: hcs@groenhoudt.nl

Snel op weg
Extra service

Brochures gratis af te halen op het kantoor.

NEEM CONTACT OP