Offerte aanvragen

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Contact

Lees meer

Familierecht

Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Wat verandert er in het huwelijksvermogensrecht?
Op 1 januari 2018 treedt de wet in werking waarbij je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt.
Dat houdt in dat alleen individuele bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden opgebouwd, van beide partners zijn. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven vaak persoonlijk. Ook een erfenis, een gift of een schenking blijft persoonlijk bezit, of ze nu vóór of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
Met huwelijkse voorwaarden kun je vastleggen wat van wie is. Het is daarom verstandig om met de notaris te overleggen of dit in jullie geval wenselijk is. Zo kun je ongewenste verrassingen achteraf voorkomen. Huwelijkse voorwaarden kun je volledig naar wens inrichten. Wat moet erin
worden opgenomen? Hoe leg je vast wat van de een of andere partner is? Wat gebeurt er met bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan?
Dit zijn belangrijke zaken om over na te denken.

Wil je toch liever trouwen in algehele gemeenschap van goederen? Ook dan is een bezoek aan ons kantoor aan te bevelen.

Samenlevingscontract

Een samenwonend stel kan de vermogensrechtelijke gevolgen van het samenwonen schriftelijk vastleggen in een samenlevingscontract.
Hoewel het maken van een samenlevingscontract in het algemeen niet verplicht is, is het in veel gevallen wel verstandig om dat te doen. Soms is het hebben van een samenlevingscontract zelfs een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op bepaalde voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van recht op partnerpensioen, het uitoefenen van erfrechtelijke aanspraken of het benutten van bepaalde fiscale faciliteiten.

Testamenten

Op 1 januari 2003 zijn er grote wijzigingen aangebracht in het erfrecht.
Het is een misverstand om te denken dat het nieuwe erfrecht het maken van een testament in het algemeen overbodig maakt.

Voor gehuwden is de standaardregeling, zoals die in de wet is vastgelegd, lang niet in alle gevallen toereikend. Uw persoonlijke situatie kan aanleiding geven tot aanvulling of wijziging van de wettelijke regels in een testament. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer u of uw echtgenoot kinderen heeft uit een eerdere relatie. Voorts wanneer u wilt voorkomen dat uw zoon of dochter in geval van echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap uw nalatenschap moet delen met zijn of haar ex-partner (uitsluiten van “de koude kant”). Heeft u minderjarige kinderen, dan is het verstandig om door middel van een testament te voorzien in de voogdij over uw kinderen ingeval van uw (beider) overlijden.

Voor samenwoners kan een testament soms nodig zijn om de andere partner afdoende te beschermen tegen erfrechtelijke aanspraken van de familieleden van de partners.
Voor samenwoners met kinderen is het maken van een testament eigenlijk een “must”.
Anders dan voor gehuwden voorziet de wet namelijk niet in de verzorging van de langstlevende partner.

Veel alleenstaanden zullen een testament nodig hebben wanneer zij, naast of in de plaats van hun familieleden één of meer andere personen en/of goede doelen in hun nalatenschap willen laten delen.

In uw testament kunnen wij uiteraard ook uw wensen vastleggen met betrekking tot de afwikkeling van uw nalatenschap (aanwijzing van een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder) en uw wensen met betrekking tot uw uitvaart.

Estate-planning

Estate-planning is de overgang van uw vermogen naar de volgende generaties op de fiscaal meest gunstige wijze. De bestaande huwelijksvoorwaarden, testamenten, bezittingen en pensioenen e.d. worden nader bekeken. Aan de hand van die gegevens kan worden bepaald of een schenkingsplan zinvol is en of huwelijksvoorwaarden en/of testamenten dienen te worden aangepast of te worden opgemaakt.

Echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap/beëindiging samenwoning

Wij verzorgen de verdeling van de gemeenschappelijke goederen na echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en de beëindiging van de samenwoning. Betreft de verdeling één of meer onroerende zaken, dan is de tussenkomst van de notaris verplicht.
Bij het verbreken van uw relatie is het van belang dat u het eventueel tijdens de relatie opgemaakte testament en de mogelijke aanwijzing van elkaar als begunstigde van een levensverzekering kritisch bekijkt en zonodig laat aanpassen.

Verklaring van erfrecht

Is uw echtgenoot/partner of een familielid van u overleden en bent u erfgenaam in de nalatenschap, dan wordt er in veel gevallen door bepaalde instanties (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of de belastingdienst) op een zeker moment gevraagd om een “verklaring van erfrecht” te overleggen. In een verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn, wie de nalatenschap mag beheren en wie daarover kan beschikken. Een verklaring van erfrecht geven wij vanzelfsprekend niet zomaar af. Aan de afgifte van een verklaring van erfrecht gaan de nodige onderzoeken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Centraal Testamentregister (CTR) vooraf. Bovendien zullen wij alle erfgenamen vragen of zij de nalatenschap zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving willen aanvaarden, dan wel te verwerpen indien van meet af aan duidelijk is dat de nalatenschap negatief is. In veel gevallen stellen de erfgenamen er prijs op wanneer één van hen de nalatenschap afwikkelt op basis van een door ieder te verstrekken volmacht. Dergelijke boedelvolmachten verzorgen wij desgewenst voor u.

Afwikkeling nalatenschap

Uiteraard kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Zo verzorgen wij desgewenst voor u de aangifte voor het successierecht. Ook kunnen wij de verdeling van de nalatenschap voor u regelen of u behulpzaam zijn bij het opstellen van een rekening en verantwoording. Betreft de verdeling één of meer onroerende zaken, dan is de tussenkomst van de notaris verplicht.

Indien u nadere informatie wenst over de genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer mr. H.Chr. Schuurman.

mr. H. Chr. (Hans) Schuurman
Notaris /
Estate planner

tel: 0180 – 612399
e-mail: hcs@groenhoudt.nl

Snel op weg
Extra service

Brochures gratis af te halen op het kantoor.